Go to Top

Matèries 3r ESO

Els alumnes han de cursar al tercer  curs les següents matèries:

 Ll. catalana i lit. 3h        Ll. castellana i lit. 3h    Primera ll. Estrang. 3h

Matemàtiques acadèmiques o aplicades 4h    Geografia i hist. 3h

Física i Química 2h          Biologia i geologia  2h      Tecnologia I 3h

Educació física 2h         Religió/v.ètics 1h        Tutoria 1h.

E.Plàstica i Visual II o Música II o Alemany o Francès  3h

 

Informació matèries específiques:

Recordeu que:

– Els alumnes hauran d’escollir una assignatura entre les següents optatives: Segona llengua estrangera, música, i Educació Plàstica i Visual. Disposau a continuació d’informació de cada assignatura.

Alemany: més informació

Música II: més informació

Francès: mes informació

E.P.i V II.: més informació